SZKOŁA PODSTAWOWA im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach
..Im więcej wiesz, tym więcej pozostaje do poznania i wciąż tego przybywa'.

 
Statut

 

 
 
 
SPIS  TREŚCI

 

 

 

 

 

I

 

 

Nazwa szkoły

 

 

II

Inne informacje o szkole

III

Cele i zadania szkoły

IV

Organa szkoły

 

 

1. Dyrektor

 

 

2. Rada Pedagogiczna

 

 

3. Rada Rodziców

 

 

4. Samorząd Uczniowski

 

V

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły

 

VI

Organizacja szkoły

 

VII

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

VIII

Uczniowie szkoły

 

IX

Wewnątrzszkolne ocenianie

 

X

Cele i zadania oddziału przedszkolnego

 

XI

Program  wychowawczy

 

VII

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły – c. d.

 

XII

Postanowienia  końcowe

 

XIII

Uwagi  końcowe

 

XIV

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
NAZWA  SZKOŁY

 

§ 1

Szkoła posiada nazwę: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach, 62-561 Ślesin, ma siedzibę w budynku nr 73.

 

§ 2

Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

 

§ 3

Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 4

Odebranie szkole imienia lub jego zmiana winna odbywać się w takim samym trybie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 INNE  INFORMACJE  O  SZKOLE

 

 

§ 5

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Wąsoszach jest  Miasto i Gmina Ślesin.

 

§ 6

Organem nadzorującym jest Kurator Oświatowy w Poznaniu.

 

§ 7

 Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

 

§ 8

Na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, nauka w szkole trwa 6 lat.

 

§ 9

Obsługa finansowo - administracyjna szkoły jest zorganizowana przez  organ gminy poza szkołą w sposób dopuszczalny przez ustawę o systemie oświaty w art. 5 ust. 9 i art. 39 ust. 1 pkt. 5. Aktem prawnym sankcjonującym obsługę finansowo - administracyjną szkoły jest  uchwała Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.

 

§ 10

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 11

 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi   przepisami.

 

§ 12

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 13

Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki specjalne pochodzące z :

 

darowizn,

 

spadków.

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Środki specjalne mogą być przeznaczone na:

 

1.     działalność dydaktyczno – wychowawczą,

 

2.     zakup pomocy naukowych, wyposażenia,

 

3.     zakup materiałów na remonty i konserwacje,

 

4.     zakup środków czystości , materiałów biurowych,

 

5.     opłaty za usługi (remonty, transport, przeglądy….),

 

6.     żywienie uczniów, pracowników,

 

7.     wynagrodzenia wynikające z działalności jednostki oświatowej,

 

8.     inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły.

 

§ 15

Prowadzona w szkole praca wychowawczo - opiekuńcza jest  realizowana  poprzez:

 

1.     redagowanie gazetek szkolnych i klasowych,

 

2.     organizowanie wyjazdów do placówek prowadzących działalność oświatowo - kulturalna (muzeum, kino, teatr, biblioteka),

 

3.     organizowanie wycieczek turystyczno - krajoznawczych,

 

4.     organizowanie dyskotek uczniowskich,

 

5.     angażowanie młodzieży szkolnej do czynnego udziału w:

1)     uroczystościach szkolnych i klasowych,

2)      konkursach, zlotach,

3)     zawodach sportowych,

4)     spotkaniach towarzyskich,

 

6.     przejawianie troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

 

§ 16

 

Szkoła prowadzi akcje dożywiania dzieci.

 

 

 

 

 

 

§ 17

W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich i  5-letnich.

 

 

§ 18

 Mogą być także zorganizowane zajęcia w świetlicy szkolnej i zajęcia  opiekuńcze nad dziećmi dowożonymi.

 

 

§ 19

W szkole istnieje możliwość organizacji publicznego punktu lub zespołu przedszkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

 

§ 20

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

 

umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do  uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

 

umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w gimna-                 zjum,

 

kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie oświatowej,

 

sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich  potrzeb oraz możliwości szkoły.

 

§ 21

Cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, a także z wydanych na tej podstawie aktów wykonawczych, szkoła realizuje poprzez prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, w toku zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych a  w  szczególności:

 

 organizuje kształcenie w oparciu o ramowe plany nauczania    i podstawy programowe ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  w formie obowiązujących zajęć lekcyjnych,

 

w ramach planu zajęć szkolnych organizuje naukę religii dla uczniów,  uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek  i w jakiejkolwiek formie,

 

zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymanie  i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej w toku powszechnie dostępnych zajęć lekcyjnych   i pozalekcyjnych,

 

rozpoznaje potrzeby ucznia i udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w celu wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się na wniosek rodzica,

 

 

 

 

 

pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole mogą organizować wybrani przez dyrektora szkoły nauczyciele oraz pedagog szkolny w formie: zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i zajęć specjalistycznych. W szczególnie trudnych przypadkach szkoła korzysta z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

 

umożliwia uczniom rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do ich indywidualnych możliwości i potrzeb,

 

może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dla uczniów z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania  w warunkach szkolnych,

 

utrzymuje i pielęgnuje więzi z uczniami realizującymi obowiązek szkolny poza placówką: placówką w szpitalach, sanatoriach, szkołach i ośrodkach specjalnych, domach rodzinnych i innych,

 

może prowadzić nauczanie integracyjne w zakresie pierwszego poziomu edukacyjnego, tj. w klasach I - III, w celu umożliwienia uczniom "sprawnym inaczej" zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkolnych,

 

 może organizować gimnastykę korekcyjną dla uczniów nauczania zintegrowanego z odchyleniami od prawidłowej budowy ciała oraz wykazujących obniżenie ogólnej sprawności fizycznej,

 

 uczniowie, których mowa w pkt. 10 mogą być zwolnieni  z przedmiotu wychowania fizycznego,

 

 decyzję o zwolnieniu uczniów wychowania fizycznego podejmuje dyrektor na podstawie:

zaświadczenia lekarza specjalisty w przypadku wychowania fizycznego,

wniosku rodziców  i zaświadczenia specjalistycznego ośrodka zdrowia lub Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

13. może organizować zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów,   których braki w wiadomościach i umiejętnościach, nieprawidłowości rozwojowe bądź zaburzenia zachowania utrudniają dalsze zdobywanie wiedzy, oraz zagrażają niepowodzeniom szkolnym,

 

14.językiem wiodącym w szkole jest język angielski, szkoła może organizować dla uczniów język dodatkowy np. język niemiecki,

 

 

15.dyrektor na podstawie orzeczenia z poradni może podjąć decyzję o  kształceniu specjalnym, uczniowie mogą wówczas być zwolnieni z drugiego  języka. Zwolnienie z drugiego dodatkowego języka dotyczy również ucznia z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami  sprzężonymi,

 

16.rozwija zainteresowania uczniów poprzez prowadzenie różnych zajęć nadobowiązkowych,

 

17.pielęgnuje i rozwija tradycje związane z patronem szkoły,

 

18.umożliwia każdemu uczniowi (lub jego rodzicom) prawo wystąpienia o indywidualny program lub tok nauki.

 

§ 22

Szkoła zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących                       w szkole ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny a  w  szczególności:

nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nadzór   i opiekę sprawują nauczyciele lub wychowawcy klas prowadzący te zajęcia, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno - wychowawczych lub innymi ustaleniami dyrektora szkoły,

przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe nadzór i opieka nad uczniami prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalonymi przez  MEN oraz po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły,

uczeń ma prawo do opieki nauczyciela przed zajęciami szkolnymi i w czasie przerw międzylekcyjnych według planu dyżurów nauczycielskich,

szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami:

dzieci z oddziału przedszkolnego przyprowadzane są na zajęcia i odbierane po zajęciach przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby pełnoletnie, uprawnione, posiadające pisemne upoważnienie rodziców,

w czasie pobytu w szkole dzieci z oddziału przedszkolnego pozostają pod stałą opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia (lub osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły)  zgodnie   z  dziennym czasem pracy tego oddziału,

uczniowie klas I - III  (głównie klasy pierwszej) są objęci szczególną opieką przez wychowawcę klasy i nauczycieli dyżurujących,

wychowawcy klas, nauczyciele i uczniowie otaczają szczególną troską  i  opieką  dzieci  specjalnej  troski,

uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej, losowej bądź materialnej otaczani są w szkole opieką wychowawczą, w zakres której wchodzi także stała lub doraźna pomoc materialna.

5. Wszyscy nauczyciele są wychowawcami

dyrektor szkoły powierza każdy oddział "szczególnej opiece" wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale  zwanemu dalej  "wychowawcą",

dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania obejmujący pierwszy poziom edukacyjny (klasy I - III), a następnie po dokonaniu zmiany przez drugi poziom edukacyjny obejmujący klasy  (IV - VI),

dyrektor może w sytuacji wyjątkowej dokonać zmiany wychowawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  

ORGANY  SZKOŁY

 

 

Organami szkoły są:

1.  Dyrektor szkoły

2.  Rada Pedagogiczna

3.  Rada Rodziców

4.  Samorząd Uczniowski.

 

Kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi powinny:

1)     zapewnić każdemu z nich możliwość swobodnego działania  i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą,

2)     umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

3)     zapewniać bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowaniu i planowanych działaniach lub decyzjach.

 

 

§ 23

Dyrektor szkoły

 

1.     ZADANIA OGÓLNE DYREKTORA :

 

Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole (art. 7 ust. 1 KN).

 

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,

tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,

zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

 

zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (art. 7 ust.  2 KN).

 

Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora (art. 36 ust. 1 u.s.o.).

 

Szkołą  może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 36 ust. 2  u.s.o.).

 

Dyrektor szkoły  w szczególności :

kieruje działalnością szkoły  oraz reprezentuje ją na   zewnątrz,

sprawuje nadzór pedagogiczny (…),

sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

realizuje uchwały rady rodziców  oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły  zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność    za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

wykonuje  zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom   i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli   w organizacji praktyk pedagogicznych,

odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów (…), przeprowadzanych w szkole,

stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których   celem    statutowym    jest     działalność    wychowawcza lub   rozszerzenie    albo   wzbogacenie    form   działalności

 

 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły  (art. 39 ust. 1  u.s.o.).

 

2.     DYREKTOR JAKO PRZEWODNICZĄCY RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1)    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły   (art. 40 ust. 4  u.s.o.).

 

2)    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady (art. 40 ust. 6  u.s.o.).

 

3)    Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły (art. 40 ust. 7  u.s.o.).

 

4)    Dyrektor szkoły  wstrzymuje wykonanie uchwał (…) niezgodnych   z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne (art. 41 ust. 3  u.s.o.).

 

3.     WSPÓŁPRACA  DYREKTORA  Z  INNYMI  ORGANAMI SZKOŁY

 

1)     Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim (art. 39 ust. 4  u.s.o.).

 

2)     Rada rodziców może występować do dyrektora (…) z wnioskiem i opiniami we wszystkich sprawach szkoły  (art. 54 ust. 1  u.s.o.).

 

3)     Dyrektor ustala program wychowawczy lub profilaktyki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, o ile rada rodziców nie uchwaliła programów   w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 54 ust. 4  u.s.o.).

 

4)     Samorząd może przedstawić  radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów  (art. 55 ust. 5  u.s.o.).

 

5)     Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie i inne organizacje (…) wyraża dyrektor szkoły  po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii  rady rodziców (art. 56 ust. 2  u.s.o.).

 

6)     W wykonywaniu zadań (związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej, organy prowadzące szkoły  i placówki oraz dyrektorzy szkół i placówek współpracują z organizacjami mniejszości narodowej lub grup etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu     z 3.12.2002 r. w sprawie (…) zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych).

 

         

4.     ZADANIA DYREKTORA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ SZKOŁY

 

1)    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły,   z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania (…) do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku szkolnego (§10 ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów).

 

2)    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,                   z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych (§10 ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów).

 

3)    Za wykonanie obowiązków (związanych z systemem informacji oświatowej) odpowiada dyrektor szkoły  (…) (art. 7 ust. 6 pkt 1  ustawy  z 19.02.2004 r. o systemie informacji oświatowej).

 

4)    W przypadku braku możliwości prowadzenia przez szkołę  bazy danych oświatowych w formie elektronicznej, dyrektor szkoły  jest obowiązany do przekazywania organowi prowadzącemu danych niezbędnych do prowadzenia bazy danych oświatowych (art. 5 ust. 4 ustawy   o informacji oświatowej).

 

5)    Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze                                   (§12 ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów).

 

6)    Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracę zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu (§14 ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów).

 

7)    Szkoły podstawowe, w których współczynnik zmianowości (…) wynosi co najmniej 2, mogą prowadzić zajęcia przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosować w zależności od pory roku przemienny system organizacji tygodnia pracy. Decyzje w tych sprawach podejmują dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej (§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

 

8)    Dyrektorzy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze są realizowane przez pięć dni w tygodniu, w porozumieniu z radą rodziców i radą pedagogiczną, mogą potraktować dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę (§ 5 ust. 2 rozporządzenia     w sprawie organizacji roku szkolnego).

 

 

9)    W szczególnie uzasadnionych przypadkach kurator oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień   w wybraną sobotę (§ 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego).

 

10)                       Dyrektor szkoły:

 

decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej,               do klas programowo wyższych (na okresy programowo wyższe) szkoły,

 

decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej (na okres pierwszy).

 

 

 

11)                       Dyrektor szkoły  przyjmuje i kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni okres (§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 4.10.2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół).

 

12)                       Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin zajęć z języka polskiego (dla cudzoziemców) ustala, w porozumieniu z gminą, dyrektor szkoły,   w której organizowana jest nauka języka polskiego (§ 6 ust. 4 rozporządzenia   w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi…).

 

13)                       Dyrektor szkoły ustala dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców (§ 7 ust. 3 rozporządzenia     w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi…).

 

 

14)                       Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji (…), dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę  w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji (§ 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9.04.2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej).

 

15)                       Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do dnia 31 marca poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu  (§ 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej).

 

16)                       Dyrektor szkoły prowadzącej eksperyment przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także informuje o niej organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny (§ 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej).

 

 

17)                       Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, (…) w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3.02.2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci).

 

18)                       Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych (…), dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia sportowego, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, dyscypliny lub dziedziny sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów (§ 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z 30.07.2002 r. w sprawie (…) klas i szkół sportowych).

 

19)                       Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły (§ 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii).

 

 

20)                       Dodatkowe zajęcia edukacyjne (…) dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców     (§ 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z 12.02.2002 r.  w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).

 

21)                       Dyrektor szkoły,  z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny wprowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi (§ 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z 12.02.2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).

 

22)                       Godziny, które ma do dyspozycji, dyrektor może przeznaczać na:

 

a)     okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został wyłączony do szkolnego zestawu programów nauczania, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego także na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości  narodowej,  etnicznej  lub  języka  regionalnego, nie  ujętych w

 

ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć,

b)    realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności              o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się        w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 10, lub w postaci odrębnych zajęć w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego),

c)     organizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym  w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego,

d)    nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych                            i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych w szkołach z nauczaniem               w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub w języku regionalnym                                        (§ 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).

 

23)                       Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację:

a)     zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na prace z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce,

b)    zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (§ 2 z rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).

 

24)                       Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na tym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:

 

a)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)    zajęć religii/ etyki,

c)     godzin do dyspozycji dyrektora,

d)    zajęć rewalidacyjnych, dla uczniów niepełnosprawnych,

e)     zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,

f)      dodatkowych zajęć edukacyjnych (…), jeżeli takie zajęcia są prowadzone                   (§ 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).

 

 

25)                       W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosowanie do posiadanych środków finansowych    (§ 7 ust. 10 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).

 

26)                       Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, odpowiednio zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego (art. 22a ust. 2e  u.s.o.).

 

27)                         Program wychowania przedszkolnego (…), dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dyrektor  szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (nie ma obowiązku w nowej regulacji prawnej zasięgać opinii  rady rodziców) § 24 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8.06.2009 r. w sprawie (…) programu wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników).

 

28)                        Programy nauczania (…) dopuszcza do użytku w danej szkole i włącza do szkolnego zestawu programów dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej         (nie ma obowiązku w nowej regulacji prawnej zasięgania opinii rady rodziców) (§ 24 ust. 11 rozporządzenia w sprawie (…) programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników).

 

29)                       Dyrektor  szkoły ustala zajęcia, w których, ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, uczestniczą nauczyciele i specjaliści zawodu (§ 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18.01.2005 r. w sprawie (…) kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych).

 

 

30)                       Dyrektor organizuje naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole na wniosek rodziców, składany na zasadzie dobrowolności (§ 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14.11.2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania (…) zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej).

 

 

 

31)                       Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole    a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę  poza obiektami należącymi do tych jednostek                      (§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).

 

32)                       Jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły  trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektu należących do szkoły  zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów     (§ 3 ust.1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).

 

33)                       Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony   (§ 18 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).

 

34)                       Dyrektor zapewnia udostępnienie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji  i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia  z użyciem tych substancji i preparatów (§ 29 ust. 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).

 

35)                       Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem”, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).

 

36)                       Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im (§ 51 rozporządzenia        w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).

 

37)                       Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez (zagranicznych) wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (§ 11 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8.11.2001 r. w sprawie warunków i sposoby organizowania krajoznawstwa i turystyki).

 

38)                       Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki (§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki).

 

 

39)                       Dyrektor ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym, warunki korzystania ze stołówki szkolnej w tym wysokość opłat za posiłki (art. 67a ust. 3 u.s.o.). 

 

5.     ZADANIA DYREKTORA ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ

 

1)    Dokumentacja szkolna może być prowadzona także w formie elektronicznej za zgodą organu prowadzącego (§ 20a ust. 1 i 2 nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji).

 

2)    Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, oznaczenie realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia (§ 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia (…) dokumentacji).

 

3)    Szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzą księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających odpowiednio obowiązkowi o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły, do której wpisuje się według roku urodzenia dane dziecka oraz odpowiednio informacje o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, w którym dziecko spełnia obowiązek, o szkole, w której dziecko spełnia obowiązek szkolny lub  o spełnianiu odpowiednio obowiązku poza przedszkolem i poza szkołą (§ 3a ust. 1 i 2,  § 3b ust. 1 i 2 nowego rozporządzenia   w sprawie sposobu dokumentacji).

 

4)    Przedszkole i szkoła  prowadzą dzienniki zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, w szczególności tych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów. O których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN (§ 10 ust. 1 nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji).

 

5)     Szkoła  gromadzi w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia lub wychowanka objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę metodycznego i lekarza    (§ 19 nowego rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentacji).

 

 

6)    W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania w skutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, dyrektor szkoły powołuje komisje w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji, w szczególności księgi uczniów, arkuszy ocen uczniów   (§ 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia (…) dokumentacji).

 

7)    Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora  szkoły  albo osobę upoważnioną na piśmie sposobu prowadzenia (…) dokumentacji.

 

8)    Dyrektor  szkoły  ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez  szkołę  dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją  (§ 23 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia (…) dokumentacji).

 

9)    Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, dyplomu, zaświadczenia lub innego druku szkolnego, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły (§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z 14.03.2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

 

 

6.     DYREKTOR  A  SPRAWY  UCZNIÓW

 

 

1)    Dyrektor szkoły podstawowej  (…) może  z własnej inicjatywy lub na wniosek  rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku gdy z inicjatywą wystąpi dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wniosek, o którym mowa (…), dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące (art. 64a ust. 1 i 2 u.s.o.).

 

2)    Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela- opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej                           (art. 66 ust. 1 u.s.o.).

 

3)    Dyrektor szkoły podstawowej  może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi (art. 71b ust. 2b u.s.o.).

 

4)    Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym        (art. 71b ust. 5c u.s.o.).

 

5)    Za organizację działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz przygotowanie nauczycieli do tych zadań odpowiada dyrektor szkoły  (§ 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej   i Sportu z 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem  art. 24).

 

6)    Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (…), jest powołany przez dyrektora  szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3.02.2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci).

 

7)    Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły (…) albo upoważniony przez niego nauczyciel (§ 3 ust. 4 rozporządzenia     w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci).

 

8)    Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej (§ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z 19.12.2001 r. w sprawie (…) udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki).

 

9)    Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej (§ 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie (…) udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki).

 

10)                       Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela- opiekuna i ustala zakres jego obowiązków    (§ 8 rozporządzenia w sprawie (…) udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki).

 

11)                       Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30.04.2007 r.   w sprawie warunków i sposobu oceniania).

 

12)                       Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (…), zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego (§ 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania).

 

 

13)                       Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania warunkach udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach (§ 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie (…) konkursów, turniejów i olimpiad).

 

14)                       O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi oraz nauką w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych decyduje dyrektor  szkoły  (§ 15 ust. 2 rozporządzenia         w sprawie (…) pomocy psychologiczno- pedagogicznej).

 

 

15)                       Dyrektor szkoły organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie na podstawie orzeczenia o takiej potrzebie, wydanego przez zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej   (§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18.09.2008 r. w sprawie sposobu  i trybu organizowania indywidualnego (…) nauczania dzieci i młodzieży).

 

16)                       Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną (art. 90g ust. 6 u.s.o.).

 

 

17)                       Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (art. 90g ust.10 u.s.o.).

 

18)                       Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły (art. 90g ust.11 u.s.o.).

 

19)                       Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzony odpowiednio przez radę rodziców albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia dyrektorowi kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium      (§ 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 14.06.2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

 

 

20)                       Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor  szkoły  (§ 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie (…) pomocy psychologiczno- pedagogicznej).

 

21)                       Dyrektor przyjmuje wnioski o udzielenie uczniowi pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników (§ 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27.04.2009 r. w sprawie (…) pomocy finansowej (…) na zakup podręczników).

 

22)                       Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymywania pomocy   i przekazuje ją  burmistrzowi  miasta   (§ 4 rozporządzenia w sprawie (…) pomocy finansowej (…) na zakup podręczników).

 

7.     OBOWIĄZKI DYREKTORA ZWIĄZANE Z EGZAMINAMI

 

1)    Dyrektor powołuje komisję przeprowadzającą egzamin klasyfikacyjny i przewodniczy jej (§ 17 ust. 11 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania).

 

2)    Dyrektor powołuje komisję i przewodniczy jej w przypadku stwierdzenia, że roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (§ 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania).

 

3)    Dyrektor wyznacza termin, powołuje komisję egzaminu poprawkowego                            i przewodniczy jej (§ 21 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania).

 

4)    Dyrektor przyjmuje pisemną deklarację od rodziców o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z jednego z języków nowożytnych, jakiego uczeń uczy się  w szkole (§ 35 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania).

 

5)    Dyrektor przyjmuje pisemną deklarację od rodziców o przystąpieniu ucznia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu          w języku danej mniejszości narodowej (§ 36 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania).

 

6)    Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu  (§ 36 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania).

 

7)    Dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odpowiada za organizację i przebieg sprawdzianu    (§ 40 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania).

 

8)    W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu do 20 sierpnia danego roku, dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami składa wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu

(§ 49 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania).

 

9)    Dyrektor przekazuje uczniowi zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu  (§ 51 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków   i sposobu oceniania).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.     ZADANIA DYREKTORA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DZIECI MŁODZIEŻY

 

1)    Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego (…) należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka (art. 14b ust. 2 u.s.o.).

 

2)    Dyrektorzy publicznych, niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka,   o spełnianiu przez dziecko obowiązku (…) w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie (art. 14b ust. 3 u.s.o.).

 

3)    Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z obowiązku sześciolatków (art. 16 ust. 2 u.s.o.).

 

4)    Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie,  której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej (art. 16 ust. 4 u.s.o.).

 

5)    Dyrektorzy niepublicznych  oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych  (…) prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej , w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego (art. 16 ust. 6 u.s.o.).

 

6)    Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki odpowiednio poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i poza szkołą oraz określa warunki jego spełnienia.

 

7)    Dziecko, spełniając obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie, może otrzymywać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub

 

ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki (art. 16 ust. 8 i 11  u.s.o.).

 

 

8)    Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych,  kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół (…), w tym odpowiednio:

a)     kontrolują wykonywanie obowiązków, a także współdziałają z rodzicami                   w realizacji ich obowiązków,

b)    prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki           (art. 19 ust. 1 u.s.o.).

 

 

9.     ZADANIA   DYREKTORA   ZWIAZANE   Z   PROWADZENIEM POLITYKI  KADROWEJ,   ZATRUDNIANIEM,   ZWALNIANIEM  I MOTYWOWANIEM  NAUCZYCIELI

 

1)     Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

c)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły       (art. 39 ust. 3 u.s.o.).

 

2)     Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanymi przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego (art. 11 KN).

 

3)     Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymację służbową (art. 11a ust. 1 KN).

 

4)     Dyrektor szkoły może pobierać opłaty za wydanie legitymacji w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu (art. 11a ust. 2 KN).

 

 

 

 

5)     Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (art. 18 ust. 4 KN).

 

6)     Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymywał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu     z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły (art. 18 ust. 5 KN).

 

7)     Dyrektor szkoły w razie:

a)    całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy,

b)   częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny (art. 20 ust. 1 KN).

 

8)     O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy (…) dyrektor szkoły zawiadamia reprezentująca nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia (art. 20 ust. 5a  KN).

 

9)     Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie nie zajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia (art. 20 ust. 5b KN).

 

10)  Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji (art. 20 ust. 7 KN).

 

11)  Jeżeli z ukończeniem 65 lat życia nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia (art. 23 ust. 1 pkt 4 KN).

 

12)  Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie (art. 23 ust. 5 KN).

 

13)  Wygaśnięcie stosunku pracy w przypadku określonych (…) stwierdza dyrektor szkoły (art. 26 ust. 2 KN).

 

14)  Odprawy (…) wypłaca dyrektor szkoły, który rozwiązał z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunek pracy (art. 28 ust. 3 KN).

 

15)  Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na realizację zajęć w danym roku szkolnym  w ustalonym z nauczycielem wymiarze (…), jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły  (art. 42 ust. 2a KN).

 

16)  (…) Nauczycielom dokształcającym się, wynikającym inne ważne społecznie zadania lub jeśli to wynika z organizacji pracy w szkole dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy (art. 42c ust. 1 KN).

 

17)  Obowiązek realizacji uprawnień nauczyciela (na terenach wiejskich), należy do dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę (art. 54 ust. 2 KN).

 

18)  Dyrektor jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone (art. 63 ust. 2 KN).

 

19)  Nauczyciel (…) może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie ferii następujących czynności:

a)     przeprowadzania egzaminów,

b)    prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,

c)     opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym w określonej formie (art. 64 ust. 2 KN).

 

20)  Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku    (art. 73 ust. 6 KN).

 

21)  W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy (art. 73 ust. 7 KN).

 

22)  Obowiązek wykonania postanowień (dotyczących zatarcia kar dyscyplinarnych) spoczywa na dyrektorze szkoły (art. 82 ust. 3 KN).

 

23)  Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela (…), przeciwko któremu wszczęto postanowienie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postanowienia dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole (art. 83 ust. 1 KN).

 

24)  Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela (…), jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka (art. 83 ust. 1a KN).

 

25)  W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady rodziców oraz rady pedagogicznej   (art. 37 ust. 1 u.s.o.).

 

26)  Dyrektor wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. Dyrektor szkoły składa propozycje w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zadań w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych      (art. 41 ust. 2 pkt 3 i 4 u.s.o.).

 

27)  Dyrektor szkoły opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu     z  29.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia nauczycieli).

 

28)  Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 31 marca danego roku, składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym (§ 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia nauczycieli).

 

 

29)  Wnioski o przyznanie nauczycielom nagród kuratora oświaty składają do właściwego kuratora oświaty dyrektorzy szkół  (§ 4 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 6.09.2001 r. w sprawie (…) nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze).

 

30)  Skierowania na dalsze kształcenie udziela nauczycielowi dyrektor szkoły (…), jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela jest zgodne z potrzebami szkoły  (§ 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  19.12.2000 r. w sprawie (…) urlopów dla dalszego kształcenia się).

 

 

10.  ZADANIA  DYREKTORA  ZWIĄZANE  Z  OCENĄ  NAUCZYCIELI

 

1)     Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego (…),  z inicjatywy dyrektora szkoły (art. 6a ust. 1 KN).

 

2)     Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 6a ust. 2 KN).

 

3)     Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego (art. 6a ust. 5 KN).

 

4)     Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą (art. 6a ust. 9 KN).

 

5)     Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel (§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  2.11.2000 r.   w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczyciela).

 

6)     Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, oraz z własnej inicjatywy dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii na temat pracy nauczyciela właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, natomiast w przypadku nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli opiekuna naukowo-

 

dydaktycznego. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie (§ 4 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczyciela).

 

7)     Dyrektor szkoły jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny  i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny  (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczyciela).

 

8)     Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela (§ 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczyciela).

 

9)     Nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem   (§ 4 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z 23.11.2000 r. w sprawie orzekania  o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia).

 

11.  ZADANIA  DYREKTORA  ZWIĄZANE  Z  AWANSEM NAUCZYCIELI

 

1)     Komisje kwalifikacyjne (…) przeprowadzają postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły (art. 9b ust. 2 KN).

2)     Nauczycielom spełniającym warunki (…) w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego- dyrektor szkoły  (art. 9b ust. 4 KN).

 

3)     W przypadku nie spełnienia przez nauczyciela warunków (…) dyrektor szkoły (…) odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego (art. 9b ust. 6 KN).

 

4)     Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans jako nauczyciel akademicki i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy (art. 9c ust. 2 KN).

 

5)     W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły (…). Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu (art. 9c ust. 3 KN).

 

6)     Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna  (art. 9c ust. 4 KN).

 

7)     Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania (…), z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły (art. 9c ust. 6 KN).

 

8)     W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy    (art. 9c ust. 11 KN).

 

9)     Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż    w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym ze nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku   (art. 9d ust. 1 KN).

 

10)              Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, (…) podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań (art. 9d ust. 8 KN).

 

11)              Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ (…) wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia (art. 9f ust. 1 KN).

 

12)              Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący (art. 9g ust. 1 KN).

 

 

13)              Dyrektor szkoły wchodzi w skład komisji na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego (art. 9g ust. 2 KN).

 

14)              Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu (…) może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgoda dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy (art. 9g ust. 8 KN).

 

15)              Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły (art. 9g ust. 9 KN).

 

16)              Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian (§ 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

 

17)              Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż odpowiednie warunki (§ 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

 

18)              Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i dokumentacji (§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

 

19)              Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu (…), co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji (§ 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

 

 

 

 

 

12.  ZADANIA DYREKTORA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 

1)     Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków (…) może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 33 ust. 5 u.s.o.).

 

2)     W przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły jest zobowiązany powiadomić  ten organ o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni (art. 33 ust. 6 u.s.o.).

 

3)     W przypadku stwierdzenia niedostateczności efektów kształcenia lub wychowania w szkole organ sprawujący nadzór pedagogiczny  poleca dyrektorowi szkoły opracowanie, w uwzględnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania (art. 34 ust. 2 u.s.o.).

 

4)     Organ prowadzący szkołę nie posiadający uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego może występować w sprawach dydaktyczno – wychowawczych i  opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor, który otrzymał wniosek, jest zobowiązany do  udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni (art. 34a ust. 4 u.s.o.).

 

5)     Dyrektor prowadzi obserwację w odniesieniu do nauczycieli szkoły (§ 4 ust. 5 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 15.12.2006 r.o nadzorze).

 

6)     Dyrektor przedstawia wyniki wizytacji na najbliższym zebraniu rady pedagogicznej (§ 5 ust. 10 rozporządzenia o nadzorze).

 

7)     Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców (§ 7 ust. 1 rozporządzenia o nadzorze).

 

8)     Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru (§ 7 ust. 4 rozporządzenia o nadzorze).

 

 

 

 

§ 24

Rada  Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

Rada Pedagogiczna to kolegialny, czyli zbiorowy organ szkoły, powołany do współdziałania z dyrektorem i innymi organami w realizacji statutowych zadań szkoły.

Odwołując się do klasycznych kryteriów trójpodziału władzy, można powiedzieć, że rada pedagogiczna jest w szkole ciałem ustawodawczym, pełni funkcję analogiczną do rady gminy czy powiatu.

2. Podstawę prawną funkcjonowania rady pedagogicznej stanowią przepisy ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych:

1)     rada pedagogiczna działa w szkole, zatrudniającej co najmniej trzech nauczycieli (art. 40ust.1 u.s.o.);

 

2)     w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole  oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki (art. 40 ust. 3 u.s.o.);

 

3)     w skład rady pedagogicznej wchodzą również nauczyciele religii (§ 7 ust. 1 rozporządzenia z 14.04.1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w szkołach publicznych);

 

4)     przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły (art. 40 ust. 4 u.s.o.);

 

5)     obowiązki przewodniczącego to przygotowanie i prowadzenie zebrania rady pedagogicznej, zawiadamianie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania (art. 40 ust. 6 u.s.o.);

 

 

 

6)     w  zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej (art. 40 ust. 3u.s.o.);

 

7)     zebrania rady pedagogicznej organizowane są:

przed rozpoczęciem roku szkolnego,

w każdym okresie, w związku z zatwierdzeniem i promowaniem uczniów,

po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

w miarę bieżących potrzeb (art. 40 ust. 5 u.s.o.),

 

8)     zebrania rady pedagogicznej mogą odbywać się na wniosek:

a)     przewodniczącego,

b)    organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c)     rady rodziców,

d)    organu prowadzącego,

e)     co najmniej1/3 członków rady (art. 40 ust. 5 u.s.o.),

 

9)     nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli czy innych pracowników szkoły (art. 43 ust. 3 u.s.o.);

 

10)rada pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu (art. 43 ust. 2 u.s.o.);

 

11)uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków (art. 43 ust. 1 u.s.o.);

 

12)uchwała rady pedagogicznej o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest podstawą wpisu do arkusza ocen (§12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19.02.2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej działalności;

 

13)uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania, promowania uczniów, ukończenia szkoły, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki stanowią dokumentację przebiegu nauczania (§16 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania ...);

 

14)wstrzymanie wykonania uchwały może nastąpić w przypadku jej niezgodności z prawem. Dyrektor niezwłocznie powiadamia o wstrzymaniu uchwały organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; rozstrzygnięcie organu nadzoru, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, jest ostateczne (art. 41 ust. 3 u.s.o.);

 

15)dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły (art.40 ust. 7 u.s.o.);

 

16)dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną przy realizacji swoich zadań (art. 39 ust. 4 u.s.o.);

 

17)zebrania rady pedagogicznej są protokołowane (art. 43 ust. 2 u.s.o.); rada pedagogiczna może podjąć decyzję o sporządzaniu protokołów elektronicznych;

 

18)kompetencje rady pedagogicznej zapisane są w statucie szkoły (art. 60 ust. 1 pkt 3 u.s.o.).

 

 

3. KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Rada pedagogiczna w szkole ma duże kompetencje. Zgodnie z prawem oświatowym jej decyzje lub opinie są często wiążące dla dyrektora. Od strony prawnej rada pedagogiczna to organ współzarządzający szkołą.

Kompetencje rady pedagogicznej można podzielić na: stanowiące i opiniujące. W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o systemie oświaty do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:

 

1)     zatwierdzenie planów pracy po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły;

 

2)     podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

 

3)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

 

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

 

5)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

 

 

4.Ponadto rada pedagogiczna:

 

1)     przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia radzie rodziców (art. 42 ust. 1 u.s.o.);

 

2)     może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, lub z innego stanowiska kierowniczego (art.42 ust. 2 u.s.o.);

 

 

 

3)     wyłania jednego przedstawiciela do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (art. 36 ust. 6 pkt 3a u.s.o.);

 

4)     wyłania jednego przedstawiciela do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkoły (art. 36a ust. 9 u.s.o.);

 

5)     rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców, dotyczące w szczególności organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych (art. 50 ust. 2 pkt 5 u.s.o.);

 

6)     wykonuje zadania rady szkoły w przypadku, gdy rada ta nie została powołana (art.52 ust. 2 u.s.o.);

 

7)     rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców dotyczące wszystkich spraw szkoły (art.54 ust. 1 u.s.o.);

 

8)     rozpatruje skierowane do niej wnioski i opinie samorządu szkolnego dotyczące  wszystkich spraw szkoły, a w szczególności  realizacji podstawowych praw ucznia 9art. 55 ust. 5 u.s.o.);

 

9)     może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły  przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania (§15 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów);

 

10)może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności (§17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania ...);

 

11)może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego (§20 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania ...);

 

12)może, w wyjątkowych przypadkach, postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej ( §20 ust. 9 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania ...);

 

13)może,  postanowić o pozbawieniu ucznia nagrody rzeczowej  w przypadku nagannego zachowania,

 

14)może, w wyjątkowych przypadkach, wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (§21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania ...);

 

 

15)może, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zadań edukacyjnych (§21 ust. 10 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania...)

 

16)postanawia o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym (§22 ust.3 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania ...);

 

17)uchwala w porozumieniu z radą rodziców program wychowawczy i program profilaktyki szkoły (art. 54 ust. 2 u.s.o.);

 

18)przedstawia kuratorowi oświaty wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty uczniowi (§3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 14.06.2005r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty);

 

19)deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela (§6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 02.11.2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela);

 

20)ustala wspólnie z dyrektorem, które dni, wypadające miedzy dniami świątecznymi, są wolne od pracy (§5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18.04.2002r. w sprawie organizacji szkolnego).

 

 

Rada pedagogiczna opiniuje:

 

organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 

przedstawione przez nauczycieli programy nauczania i podręczniki – opinia rady pedagogicznej jest podstawą, obok opinii ekspertów, do przyjęcia przez dyrektora programów i podręczników do użytku szkolnego;

 

projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

 

wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 

propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (art. 41 ust. 2 u.s.o.);

 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata (art. 36a ust. 4 u.s.o.);

 

przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły (art. 36a ust. 14 u.s.o.);

 

decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora (art. 37 ust. 1 u.s.o.);

 

akt założycielski zespołu szkół (art.62 ust. 3 u.s.o.);

 

wniosek o indywidualny program  lub tok nauki (art. 66ust.1 u.s.o.);

 

kandydata do stypendium (średnia ocen) za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe (art. 90g ust. 7 u.s.o.);

 

wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe (art. 90g ust.10 u.s.o.);

 

przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe (art. 90g ust. 11 u.s.o.);

 

dodatkowe zajęcia edukacyjne, z puli godzin będących w dyspozycji dyrektora (§2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12.02.2002r. w sprawie ramowych planów nauczania);

 

organizację tygodnia pracy (§4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego;

 

program nauczania opracowany i włączony do szkolnego zestawu programów (§24 ust.11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 5.02.2004r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów.

 

 

Rada pedagogiczna zapoznaje się z:

planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny;

 

informacją o realizacji planu nadzoru (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15.12.2006r. w sprawie szczególnych zasad sprawowania nadzoru).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    § 25

                   RADA RODZICÓW

 

 

Rada rodziców stanowi samodzielną, reprezentację rodziców. Ogólne zasady jej działania zapisane są w ustawie o systemie oświaty. W art. 53 tej ustawy czytamy:

 

1.    W szkole działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

 

2.    W skład rady rodziców wchodzą w szkołach po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W placówkach w skład rady rodziców wchodzi co najmniej siedmiu przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki.

 

3.    Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.

 

4.    Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

 

 

 

Kompetencje rady rodziców:

 

1.     może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkolnych (art. 54 ust. 1 u.s.o.),

 

2.     uchwala, w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły (art.54 ust. 2 pkt 1a 1b u.s.o.),

 

3.     opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (art.54 ust. 2 pkt 2 u.s.o.),

 

4.     opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły (art. 54 ust. 2 pkt 3 u.s.o.),

 

 

5.     może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem (art. 54 ust. 8 u.s.o.),

 

6.     przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawionego przez dyrektora (§7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego),

 

7.     może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole (§1 ust. 4 załącznika 2 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów),

 

8.     opiniuje podjęcie działalności w szkole  przez stowarzyszenie lub inną organizację (art. 56 ust. 2 u.s.o.),

 

9.     opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 § 26

            SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady jego działania zapisane są w art. 55 ust.1-7 ustawy o systemie oświaty.

1.     W szkole działa samorząd uczniowski, zwany „samorządem” (art. 55 ust.  1o.u.s.o.).

 

2.     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55 ust. 2 u.s.o.).

 

3.     Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły (art.55 ust. 3 u.s.o.).

 

 

Kompetencje samorządu uczniowskiego:

1.     może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

1)     prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i   stawianymi wymaganiami,

 

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 

3)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

 

4)     prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 

5)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 

6)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (art. 55 ust. 5 u.s.o.),

 

 

7)     może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną i radą rodziców do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole (§1 ust. 4 załącznika 2 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów),

 

8)     opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki szkoły (§ 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów),

 

9)     sporządza wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom spełniającym określone warunki (§2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie stypendiów),

 

10)           może opiniować ocenę pracy nauczyciela (art.6a ust 5 KN).

 

 

Efektywne działania społecznych organów szkoły mają ogromne znaczenie:

 

wspierają dyrektora szkoły, ułatwiając mu podejmowanie decyzji oczekiwanych przez społeczność szkolną,

 

prowadzą do lepszych efektów kształcenia, nauczania i opieki,

 

tworzą dobry klimat szkoły, poczucie współdziałania i partnerstwa,

 

utrwalają demokratyczne zasady funkcjonowania szkoły,

 

w projektowanych zmianach będą uczestniczyć w działaniach nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

ROZWIĄZYWANIE   SYTUACJI KONFLIKTOWYCH  WEWNĄTRZ   SZKOŁY

§ 27

Konflikt  nauczyciel - rodzic

Jeżeli bezpośrednia rozmowa rodzica z nauczycielem nie rozwiąże problemu, rodzic zgłasza problem wychowawcy. Wychowawca rozmawia z nauczycielem, wyjaśnia sprawę, przekazuje swoje uwagi rodzicom. Może korzystać z pomocy dyrektora, który przyjmuje procedurę jak w przypadku doboru bądź zmiany wychowawcy klasowego.

§ 28

Konflikt  nauczyciel - nauczyciel

Strona "poszkodowana" może bezpośrednio zwrócić się do strony przeciwnej z prośbą o wyjaśnienie, lub także poprosić o pomoc "mediatora" lub zgłosić sprawę do dyrektora. Dyrektor wyjaśnia sprawę z obiema stronami i stara się znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie.

Należy unikać nagłaśniania sprawy, gdyż to może zwiększyć niepotrzebne napięcia w gronie.

§ 29

Konflikt  uczeń - nauczyciel

Przy rozstrzyganiu sytuacji konfliktowych między uczniem a nauczycielem trzeba wziąć pod uwagę właściwości osobowości i postawy interpersonalnej nauczyciela i ucznia.

Gdy przyczyny konfliktu tkwią w uczniu, w jego niewłaściwej postawie względem nauczyciela lub własnych obowiązków, jest po tyle przewidziana w statucie kara co perswazja i doprowadzenie do zrozumienia przez ucznia błędu, który wyjaśnia wychowawca klasy po wysłuchaniu obu stron. W przypadku  niezbyt dużej rangi konfliktu należy doprowadzić do zadowalającego obie strony rozwiązania. Jeśli to jest niemożliwe, wychowawca powinien skorzystać z pomocy dyrektora  szkoły.

 

 

 

§ 30

Konflikt   uczeń - uczeń

Problemy tego rodzaju rozwiązuje wychowawca klasy, z ewentualną pomocą  pedagoga szkolnego, a następnie dyrektora szkoły. Powiadomienie o konflikcie rodziców ucznia pozostawia się do dyspozycji wychowawcy.

§ 31

Konflikt  dyrektor - rada pedagogiczna

Spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej

§ 32

Konflikt  dyrektor - Rada Rodziców

Spory pomiędzy dyrektorem, a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rodzicielskiego z udziałem dyrektora.

§ 33

Konflikt  dyrektor - samorząd uczniowski

Spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły, w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.

§ 34

Konflikt  rada  pedagogiczna  -  samorząd  uczniowski

Spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego,  dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

 

§ 35

Współdziałanie rodziców i nauczycieli

1.   Rodzice i nauczyciele powinni współpracować ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.

2.   Współpraca rodziców i nauczycieli odbywa się przez:

1)  indywidualne kontakty - na prośbę nauczyciela lub rodzica,

2)  zebrania w szkole - zwoływane przez wychowawcę lub radę oddziałową,

3)  organy szkoły.

3.   Współdziałając z rodzicami, szkoła ma na uwadze:

1)  dopełniania czynności związanych ze zgłaszaniem dziecka do szkoły,

2)  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne o ile dziecko spełnia obowiązek szkolny w szkole,

3)  zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4)  zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

4.  Współdziałanie rodziców i nauczycieli uwzględnia prawo rodziców do:

 1) znajomości żądań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole poprzez zapoznawanie z planami wychowawców klasowych i planem dydaktyczno - wychowawczym,  zebraniach  rodzicielskich,

2) znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów poprzedzona na zebraniach rodzicielskich i kontaktach  z  wychowawcą  klasy,

3) rzetelnego informowania na temat swego dziecka odnośnie jego zachowania, postępów i trudności w nauce, poprzez kontakty z wychowawcą klasy oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

4) uzyskanie porad pedagogicznych w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci w kontaktach z wychowawcą i Poradnią  Psychologiczno - Pedagogiczną,

5) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły,

6) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez szkołę w celu wymiany informacji i dyskusja na tematy wychowawcze nie rzadziej niż raz na kwartał,

7) uczestnictwa w wycieczkach i uroczystościach szkolnych.

5.  Zebrania z rodzicami przeprowadza się nie rzadziej jak raz na kwartał.

6.  Kontakty nauczycieli z rodzicami odbywają się według zatwierdzonej  i ustalonej procedury (harmonogram spotkań).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

ORGANIZACJA  SZKOŁY

1.  Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z  dniem  31 sierpnia  następnego  roku.

2.  Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3.  Szczególną organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny (opracowany przez dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku na podstawie ramowego planu finansowego szkoły).

4.  Arkusz organizacyjny, o którym mowa w pkt.3 zatwierdza organ prowadzący szkołę.

5.  W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszczona jest w szczególności liczba pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólna liczba godzin zajęć edukacyjnych i zajęć obowiązkowych oraz liczba godzin przedmiotów nadobowiązkowych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

6.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład: organizację stałych obowiązków i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony pracy.

7.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w poszczególnych etapach edukacyjnych (I i II) uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych określonych programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

 8. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez szkołę na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad higieny pracy,

9.     Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III szkoły określa ogólny przedział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczony planem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

 

10. W szkole prowadzone jest nauczanie zintegrowane w klasach  I - III,    a w klasach  IV - VI zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone są  w  systemie  klasowo - lekcyjnym.

11. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

12. W klasach IV - VI godzina  lekcyjna  trwa  45 minut.

13. Zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa mogą być prowadzone w grupach z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę, oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie nauczania.

14. Decyzje o dokonaniu podziału oddziału na grupy podejmuje dyrektor szkoły uwzględniając  pozytywną opinię Rady Pedagogicznej.

15. W przypadku konieczności organizowania zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci z deficytami rozwojowymi liczbę uczestników utworzonej grupy ustala się w porozumieniu z Poradnią Psychologiczno -  Pedagogiczną  w miarę potrzeb i możliwości.

16. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu może być niższa niż 15 uczniów. Liczba  uczestników zajęć korekcyjno - kompensacyjnych nie powinna przekraczać 12 osób.

17. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli w zakresie praktyk pedagogicznych (nauczycielskich) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

18. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego napoju do  śniadania przyniesionego z domu.

     Odpłatność za korzystanie z ciepłego napoju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, z możliwością częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.

 

19. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla

      uczniów, których  rodzice sobie tego życzą:

1)     życzenie wyrażone jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmienione;

2)     uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi;

3)     nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne;

4)     nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;

5)     nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązku wychowawcy klasy;

6)     nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem termin i miejsce planowanego spotkania;

7)     nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;

8)     nauka religii odbywa się w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

9)     ocena z religii umieszczona jest na świadectwie szkolnym i nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;

10)uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują 3 kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbywania rekolekcji wielkopostnych;

11)ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę;

12)nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

20.Biblioteka szkolna jest pracownią szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz w popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

21. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

22. Biblioteka szkolna służy do:

1) gromadzenia i opracowywania zbiorów,

2) korzystania ze zbiorów na terenie szkoły i wypożyczania ich do domu,

3) prowadzenia przysposobienia czytelniczego - informacyjnego uczniów.

23. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do godzin pracy szkoły. Umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć, w czasie przerw i po lekcjach.

24. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

1) opracowanie planu pracy i zadań w każdym roku szkolnym w terminie 10 dni od rozpoczęcia roku szkolnego,

2) sporządzanie statystyk z wypożyczeń i odwiedzin czytelników dwa razy w roku szkolnym zdawanie sprawozdań Radzie Pedagogicznej,

3)  opracowanie planu zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

4)  porządkowanie i konserwowanie zbiorów w bibliotece,

5)  zakup nowości wydawniczych, lektur szkolnych i włączenie ich do księgozbioru w ramach posiadanych środków finansowych,

6)  organizowanie, udostępnianie księgozbioru, wypożyczenie i pomoc w doborze lektury i książek popularno - naukowych,

7)  propagowanie prasy, książek dla dzieci i młodzieży oraz nowości pedagogicznych po każdym dokonanym zakupie,

8) przygotowanie i przeprowadzenie konkursu czytelniczego w II półroczu  każdego roku szkolnego,

9)  wyrabianie u uczniów szacunku i poszanowania książek oraz kształtowanie zamiłowania do czytania,

10)        współpraca z łącznikami klasowymi, aktywem bibliotecznym i wychowawcami w zakresie przekazywania informacji o stanie czytelnictwa  uczniów  w  klasach,

11)        informowanie nauczycieli o nowościach wydawniczych w zakresie literatury popularnej, fachowej  i  w  lekturach  przedmiotowych,

12)        udzielanie pomocy w organizowaniu imprez szkolnych i środo- wiskowych,

13)        udzielanie pomocy w organizowaniu wycieczek do ośrodków kulturalnych - bibliotek  pozaszkolnych  itp.  instytucji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY SZKOŁY

§ 36

Pracownicy szkoły

 

1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli  oraz  pracowników obsługi i administracji.

2.  Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1 określają odrębne przepisy.

3.  Przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad kołami, organizacjami i pracowniami reguluje regulamin organizacyjny szkoły zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę oraz wykaz zadań w danym  roku.

4.  Zakresy czynności innych pracowników szkoły określają przydziały czynności.

5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą,  opiekuńczą i    profilaktyczną, jest odpowiedzialny za jej  jakość i bezpieczeństwo      uczniów  powierzonych jego  opiece:

1)     przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w    klasie       pierwszej,

ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku    szkolnego,

realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

realizuje podstawę programową program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach,

wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej,

wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich  zdolności  i  zainteresowania,

udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

bezstronnie, obiektywnie i systematycznie ocenia i traktuje wszystkich uczniów według obowiązującej skali ocen ustalając zakres umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu na poszczególne stopnie,

informuje rodziców, uczniów, wychowawcę klasy,  dyrektora oraz radę pedagogiczną o postępach i wynikach z zajęć edukacyjnych i zachowania  swoich uczniów,

informuje uczniów i ich rodziców  przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej - o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocen  zachowania    ( w przypadku wyższej niż przewidywana ocena na tydzień przed zebraniem RP ), o ocenie niedostatecznej z zajęć i ocenie nagannej  zachowania informuje na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej. Rodzice informowani są w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

bierze udział w rocznych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,

przygotowuje na piśmie rozkłady materiałów nauczania zgodnie  z  obowiązującymi  programami,

kontroluje i ocenia zeszyty  przedmiotowe uczniów,

organizuje pracownię przedmiotową, a także uzupełnia jej wyposażenie, dba o wystrój i estetykę.

6.  Nauczyciel ponosi odpowiedzialność służbową przed dyrektorem szkoły w szczególności za:

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece,

2) właściwy poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych   w  swoim  przedmiocie,

3) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych  mu  przydzielonych,

4) tworzenie warunków do rozwoju  uczniów, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie, społeczności,   rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między   wychowankami  a  społecznością  szkolną,

5) wdrażanie do samowychowania i samorządności przy pomocy atrakcyjnych celów, form lub projektów, na których skupia się aktywność klasy,

6) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działań wychowawczych,

7) organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami trudnymi oraz uzdolnionymi,

 

8) ścisłe współdziałanie z rodzicami wychowanków, z radą oddziałową i radą rodziców, informowanie ich o problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączenie rodziców w programowe    i organizacyjne życie klasy i szkoły,

9) współdziałanie z innymi osobami i instytucjami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków, doradztwa dla ich rodziców,

10)         organizowanie imprez wewnątrzszkolnych, międzyklasowych i  szkolnych,

11)         współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

12)         ustalenie z samorządem klasowym i rodzicami uczniów planu działań wychowawczych na rok szkolny odpowiednich do wieku uczniów, ich potrzeb i warunków,

13)         prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania klasy   i  każdego  ucznia,

14)         organizowanie co najmniej cztery razy w roku szkolnych zebrań ogólnych dla rodziców swoich wychowanków oraz w miarę potrzeb  kontaktów indywidualnych,

15)         informowanie uczniów - na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych stopniach okresowych (rocznych),

16)         informowanie ucznia i jego rodziców (opiekunów) - w formie pisemnej z odnotowaniem faktu w dzienniku lekcyjnym - na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym,

17)         przedstawienie na posiedzeniu rady pedagogicznej pisemnych sprawozdań z przebiegu i wyników swojej pracy.

§ 37

Wychowawca klasy

7.  Zadania wychowawcy klasowego są realizowane między innymi   w  formie:

1) wywiadów  środowiskowych,

2) indywidualnych  kontaktów  z  rodzicami,

3) planowanych spotkań z rodzicami nie rzadziej niż 4 razy w roku,

4) prelekcji dla rodziców z udziałem specjalistów, nauczycieli przedmiotów,

5) wycieczek, wyjść do teatru, kina, zakładów pracy i innych instytucji kulturalno - oświatowych.

8.  Nauczyciel wychowawca ma prawo do:

1) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej od dyrektora szkoły (lub inne osoby wyznaczone przez dyrektora), instytucji wspomagających szkołę w swej pracy wychowawczej,

2) ustalenia oceny z zachowania swoich wychowanków,

3) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i innych.

9.  Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły tak jak każdy nauczyciel, a dodatkowo za:

1) osiąganie celów wychowania  w swojej  klasie,

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego  klasy  i  szkoły,

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno - wychowawczej,

4) prawidłowość  dokumentacji  uczniowskiej  swojej  klasy (teczka wychowawcy).

10. W zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie lekcji, zajęć i przerw w obiekcie szkoły nauczyciel zobowiązany jest:

1) systematycznie kontrolować miejsca, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia musi albo sam usunąć, albo  niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły oraz sprawdzać obecność na każdej lekcji i reagować na nagłe "zniknięcia" uczniów ze szkoły,

2) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, ściśle przestrzegając regulaminu pracowni, opracowanego zgodnie z przepisami bhp, jak również każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznać z nimi uczniów i konsekwentnie egzekwować realizację jego ustaleń,

3) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć zadbać o dobrą organizację zajęć, zdyscyplinowanie uczniów oraz dostosować wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów.

4) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i dyżur musi być pełniony aktywnie.

11. Zgodnie z odrębnymi przepisami ustala się zasady opieki nad grupami uczniowskimi poza terenem szkoły:

1) jeden opiekun na 30 uczniów, jeśli grupa nie wyjeżdża poza teren szkoły i  nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

2) jeden opiekun na 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe (danej dziedziny turystyki) nie stanowią inaczej,

3) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób,

4) na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lokalnej) oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę dyrektora szkoły i rodziców uczniów,

5) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia "Karty wycieczki",

6) podczas wycieczki do lasu szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i możliwość zagubienia się uczestników,

7) obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest ciągłe liczenie uczestników przed wyjściem do miejsca i po przybyciu do celu, w razie wypadku podejmuje decyzje, tak jak dyrektor szkoły i odpowiada za nie,

8) nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku śnieżycy, gołoledzi, burzy,

9) kierownikiem grupy może być osoba, która posiada kwalifikacje na to stanowisko i uzyskała akceptację dyrektora szkoły,

10) opiekunem grupy na wycieczce może być każdy nauczyciel,  pracownik pedagogiczny szkoły.

§ 38

Pedagog szkolny

12. Zakres działań pedagoga szkolnego:

1)     rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i   psychofizycznych uczniów,

 

2)     udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,

 

3)     prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

 

4)     kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,

 

5)     inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,

 

6)     udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

 

7)     udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

 

13. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

14. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

 

15. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

16. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:

 

1)     może przeprowadzać wywiady środowiskowe,

 

2)     może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,

 

3)     współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do potrzeb, z innymi podmiotami.

 

 

§ 39

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

 

17. Zakres obowiązków koordynatora do spraw bezpieczeństwa:

podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki we współpracy z organami szkoły,

 

organizowanie kampanii informacyjnych, publikacji, szkoleń rady pedagogicznej,

 

włączanie się w działalność uświadamiającą rodziców,

 

opracowywanie procedur reagowania na zjawiska niepożądane w szkole wynikające z potrzeb szkoły i uczestnictwo w ich ewaluacji,

opracowanie procedur zarządzania kryzysem zewnętrznym, w tym powołanie zespołu ds. reagowania na kryzys zewnętrzny,

 

zbieranie informacji o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w szkole i poza nią, formułowanie wniosków, przedstawianie ich radzie pedagogicznej, dyrektorowi, podejmowanie stosownych działań,

 

współpraca z instytucjami i służbami pomagającymi utrzymać bezpieczeństwo w szkole,

 

odpowiedzialność za organizację i przeprowadzanie akcji ćwiczeniowych z zakresu ewakuacji, reagowania na kryzys zewnętrzny,

 

koordynowanie działań w szkole w czasie wystąpienia kryzysu w szkole ( samobójstwa, uprowadzenia, pożar itp. )

 

podejmowanie działań zabezpieczających miejsce czynu karalnego do momentu przybycia służb specjalistycznych lub policji,

 

występowanie w roli rzecznika z mediami,

 

podejmowanie działań interwencyjnych związanych z bezpieczeństwem w momencie nieobecności dyrektora szkoły,

 

dokumentowanie podejmowanych działań,

 

planowanie pracy,

 

sprawozdawczość dwa razy do roku w formie wniosków do pracy szkoły,

 

odpowiedzialność służbowa przed dyrektorem szkoły. 

 

 

§ 40

Logopeda szkolny

 

  Do zadań logopedy należy:

 

Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):

1)     stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej;

2)     czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;

3)     zapobieganie dysharmoniom rozwojowym;

4)     stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego;

5)      prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych, tj. ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną;

- słuchowych;

- rytmicznych;

- usprawniających narządy mowy;

- artykulacyjnych;

- dykcyjnych;

6) współpraca z nauczycielami - uświadamianie ważności prawidłowej

    wymowy u dzieci;

- zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym;

- udostępnianie opracowanych materiałów;

7) pedagogizacja rodziców - prelekcje, gazetki, ankiety, wykaz literatury

    dotyczącej rozwoju mowy dziecka;

 

2.     Diagnoza (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych):

1)     prowadzenie przesiewowych badań wymowy dzieci przedszkolnych;

2)      diagnozowanie logopedyczne;

3)      udostępnienie wyników badań zainteresowanym.

 

3.     Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, które mają trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem):

1)     objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;

2)     systematyczne prowadzenie terapii w przedszkolach i szkołach (w małych zespołach bądź indywidualnie);

3)     rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się;

4)      wyrównywanie opóźnień mowy;

5)     korygowanie wad wymowy;

6)      stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;

7)     usprawnianie procesów wzrokowo - ruchowo- słuchowych;

8)      wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją;

9)     udzielanie porad i wskazówek;

10)prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu;

11) instruowanie nauczycielek grup o sposobach automatyzacji skorygowanych bądź wprowadzonych głosek z dziećmi objętymi terapią;

12)w przypadku trudności, nawiązywanie kontaktu z psychologiem, audiologiem z poradni pedagogiczno - psychologicznej i poradni wad słuchu.

 

Badanie mowy przeprowadzamy na początku roku szkolnego, aby jak najwcześniej rozpocząć terapię. Badanie dziecka z zaburzoną mową powinno zawierać uwagi oparte na:

1.     obserwacji, spostrzeżeniach rodziców i nauczycieli;

2.     rozmowie przeprowadzonej z dzieckiem i obserwacji mowy spontanicznej pod kątem uchwycenia typowych objawów zaburzeń;

3.     analizie techniki czytania i pisania (szkoła);

4.     analizie rysunków dziecka (przedszkole);

5.     zebraniu uwag o powodzeniu szkolnym uwzględniającym trudności w opanowaniu nauki czytania i pisania;

 

1) funkcjonowanie słuchu fonematycznego, m.in. błędy w pisaniu;

2) zahamowanie i blokady emocjonalne u dzieci z zaburzoną mową;

3) zaburzenia sfery motorycznej, np. niezborność ruchowa, mała precyzja ruchowa.

 

Badanie uzupełniające dotyczy (w razie potrzeby):

1.     Budowy i funkcjonowania narządów mowy oraz słuchu;

2.     Dodatkowych badań ortodontycznych, psychologicznych lub neurologicznych.

 

Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.

 

Terapia logopedyczna to oddziaływanie mające na celu:

3.   usuwanie zaburzeń mowy;

4.   nauczanie mowy, która się nie wykształciła;

5.   wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy;

6.   likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy.

 

Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy. Realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy określonych mięśni.

Terapię zaburzeń wymowy można prowadzić indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń.

 

Metodyka ćwiczeń logopedycznych w nauczaniu prawidłowej artykulacji uwzględnia:

Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg, podniebienia, żuchwy);

 Ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia;

Ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia;

Ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową (lustro), kinestetyczną (dotyk) i słuchową;

Ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej;

Ścisłą współpracę z domem i innymi nauczycielami.

 

 

 

VIII 

 UCZNIOWIE   SZKOŁY 

1.   Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci podlegający obowiązkowi szkolnemu w wieku 5 i 6 lat i mają obowiązek  rocznego przygotowania przedszkolnego. Zapisy dzieci 5 i 6-letnich do oddziału przedszkolnego odbywają się w miesiącu kwietniu każdego roku. Na wniosek rodziców i za zgodą dyrektora szkoły do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci 4-letnie.

2.   Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 5 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

3.   Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wcześniejszym, niż mowa w pkt. 2 przyjęciu dziecka do szkoły lub może odroczyć spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego, po zasięgnięciu  opinii  Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej.

4.   Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia spoza obwodu szkoły do danej placówki, gdy obecność ucznia może stanowić zagrożenie dla sytuacji wychowawczej w szkole.

 

§ 41

Prawa ucznia

 5. Uczeń ma prawo do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami  higieny  pracy  umysłowej,

2)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę       i  poszanowanie  jego  godności,

3)   korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,

 

 

4)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

5)   swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych nie narusza tym dobra innych osób,

6)   rozwijania zainteresowań, zdolności  i  talentów,

7)   sprawiedliwej, obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli  postępów  w  nauce,

8)   pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych,     księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole,

12)  nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów,

13)   uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów.

14)  Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię   Psychologiczno-Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.

 

§ 42

Obowiązki ucznia

6. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,  nauczycieli  i  innych  pracowników  szkoły,

odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, dbałość o wspólne dobro, ład  i  porządek  w  szkole,

 

korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,

wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;

 

b)grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły w

   charakterze reprezentacji; imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna,

 

c) Przez strój galowy należy rozumieć:

           - dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka;

           - dla chłopców – ciemne spodnie i biała bluzka.

 

d)    przestrzegania uczestnictwa w zajęciach w schludnym stroju szkolnym (wybranym i zatwierdzonym przez radę rodziców i dyrektora szkoły),

 

e)     w czasie zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych,

 

f)      nagrywanie dźwięku i obrazu  za pomocą telefonu komórkowego jest  zabronione,

 

g)     naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do depozytu- aparat odbiera rodzic,

 

h)     szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie na terenie szkoły telefonu komórkowego.

 

i)        szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczoną, bądź zagubioną biżuterię,

 

                                                              § 43

Nagrody  i kary

7. Szkoła wobec uczniów stosuje następujące nagrody i kary:

      1)  nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność                   osobistą       

2) za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, działalność i odwagę uczeń otrzymuje nagrodę lub wyróżnienie,  a  mianowicie:

a)   pochwała nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy wobec uczniów  w  klasie,

 

b)  list pochwalny wychowawcy klasy dla ucznia lub rodziców,

c)   pochwałę  dyrektora  szkoły wobec wychowawcy klasy,

d)  pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły,

e)   list pochwalny dyrektora szkoły dla ucznia lub rodziców,

f)   nagroda  rzeczowa,

g)   promocja z wyróżnieniem (począwszy od klasy IV uczeń, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy wyższej programowo z wyróżnieniem),

h)   Rada Pedagogiczna może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów: określić warunki ich uzyskiwania i tryb przyznawania odznak,

g) tryb przyznawania odznak: odznaki nadawane są z okazji ukończenia nauki w szkole podstawowej,

i) odrębny regulamin szczegółowo określa tryb przyznawania odznaki  "Złote Pióro" (załącznik).

8. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły oraz naruszanie zasad współżycia w zespole uczeń otrzymuje kary,  a  mianowicie:

1)   upomnienie wychowawcy klasy.

2)     upomnienie wychowawcy wobec uczniów  w  klasie,

3) okresowy zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych od wychowawcy  klasy,

4)   upomnienie dyrektora szkoły  wobec wychowawcy klasy,

5)   nagana dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej,

6)   rada pedagogiczna może pozbawić ucznia nagrody, pomimo wysokich wyników w nauce, biorąc pod uwagę jego zachowanie,

7)   okresowy zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych od dyrektora  szkoły,

8) kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu ucznia,

9) uczeń ma prawo do odwołania się od otrzymania kary w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu do dyrektora szkoły od kary nałożonej przez wychowawcę klasy, który po zbadaniu sprawy w terminie 3 dni karę podtrzymuje lub ją uchyla,

 

10)wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, nie dłuższy niż  1 miesiąc, jeśli uczeń uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego,

11)szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kar.

9. Tryb odwoływania od kary statutowej:

     1) Od upomnienia/nagany wychowawcy wręczonej na piśmie, upomniany lub jego rodzice mogą odwołać się do dyrektora w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego upomnienia.

2) Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania.

3) Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły.

4) Decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna.

10. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka:

1) uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg (w formie pisemnej) do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od momentu wiadomości o naruszeniu tych praw, jeżeli zostało stwierdzone, że prawa te zostały naruszone,

2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia,

3) dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych, pisemną odpowiedź przekazuje wnioskodawcy,

4) w przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora, rodzice ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub do Kuratora Oświaty z powiadomieniem dyrektora.

11.     W szkole obowiązuje regulamin wewnątrzszkolnego  oceniania (WO) określający główne założenia  oceniania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

WEWNĄTRZSZKOLNE

OCENIANIA

 

Poniższe zasady oceniania dotyczą wszystkich nauczycieli                          i uczniów Szkoły  Podstawowej  w  Wąsoszach

 

§ 44

OCENIANIE  WEWNĄTRZSZKOLNE

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)     pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)     motywowanie  ucznia  do  dalszej  pracy,

4)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich  uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

2)     bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali  i  w  formach przyjętych w niniejszym dokumencie,

3)     przeprowadzanie  egzaminów  klasyfikacyjnych,

4)     ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (okresu).

3. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wymagania te opracowywane są zgodnie z zapisem. Zapisy przedmiotowego oceniania nie mogą być sprzeczne                   z  niniejszym  dokumentem.

4.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania w szkole.

5.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów). Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w odpowiednim terminie. Wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia nie później jak tydzień po odbytej kartkówce, prace klasowe w terminie dwóch tygodni.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

a)  uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

b) rodzice uczniów mają prawo wglądu do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci w szkole po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

 6.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 7.  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 8.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki    i plastyki (sztuki) należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki  tych zajęć.

 9. Rok szkolny składa się z dwóch okresów. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu  I  okresu.

10. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej (śródrocznym, rocznym) wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej (w dzienniczku ucznia) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają przyjęcie informacji o przewidywanych ocenach podpisem. Miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej (śródrocznym, rocznym) nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o proponowanej ocenie (śródrocznej, rocznej), ocenie niedostatecznej (śródrocznej, rocznej) lub groźbie nieklasyfikowania.

 11.  Informacja, o której mowa w pkt. 10 jest przekazywana w formie pisemnej rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniu z rodzicami lub poprzez dzienniczek ucznia lub listem poleconym w przypadku oceny niedostatecznej lub groźby nieklasyfikowania.

 12. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcowa (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 13. W przypadku stwierdzenia, że końcowa (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku końcowej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala końcową (okresową) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 14. Termin sprawdzianu, o którym mowa, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.   

 15. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku końcowej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć         edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

h) przedstawiciel rady rodziców.

 

16. Ustalona przez komisję końcowej (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej końcowej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 17. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1) w przypadku końcowej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu (posiedzenia komisji),

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

18. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie.

19. Przepisy ustalone w pkt. 12 -17 stosuje się odpowiednio w przypadku końcowej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

20. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej (okresowej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

21. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

 

22. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia końcowej lub okresowej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

23. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin.

24. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

25. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki.

26. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

27. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

28. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

29. Na wniosek nauczycieli nauczania zintegrowanego i rodziców można zastąpić oceny ikoniczne (przyjęte symbole) ocenami cyfrowymi (1, 2, 3, 4, 5, 6).

30. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, wlicza się także końcowe oceny uzyskane z tych zajęć.

31. Na wniosek rady pedagogicznej oceny z dodatkowych zajęć oraz religii lub etyki można wliczać do średniej ocen na I okres.

32. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni w tym specjalistycznej.

33. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne końcowe i okresowe ustala się następująco:

 

 

 

§ 45

Klasy I – III szkoły podstawowej:

1.Ocenianie bieżące polega na prowadzeniu kart obserwacji ucznia. Każdy wychowawca klas I – III raz w miesiącu wypełnia kartę obserwacji  i udostępnia ją do wglądu zainteresowanym rodzicom podczas spotkań przynajmniej 2 razy w  ciągu okresu.

2. Ocenianie klasyfikacyjne okresowe (końcowe) w kl. I – III polega na wypełnieniu dla każdego ucznia arkusza (świadectwa) opisowego. Każdy wychowawca w kl. I – III ma obowiązek wręczenia uczniom / rodzicom okresowego (końcowego)  świadectwa opisowego podczas okresowego (końcowego) spotkania z rodzicami. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie”.

3. Zabrania się w kartach obserwacji oraz na świadectwie opisowym używania sformułowań wytykających dziecku jego niekompetencje. Jako pożądane przyjmuje się sformułowania skierowane wprost do dziecka, gratulując osiągnięć lub wskazując te umiejętności, które wymagają poprawy.

4. Oprócz kart opisowych nauczyciele klas I – III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących,   (np. w formie pochwały, gratulacji).

5. Końcowa ocena opisowa uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.

6. Dopuszcza się za zgodą rady pedagogicznej i na prośbę rodziców  , aby oceny okresowe i końcowe z języków obcych, zajęć komputerowych i religii w klasach I – III były przedstawiane za pomocą cyfr.

7. Ocena opisowa osiągnięć uczniów w klasie I – III. W kategoriach oceny znajdują się te umiejętności, które uczeń powinien osiągnąć w poszczególnych klasach: I, II, III. Stosuje się następujące symbole:

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Danym symbolom odpowiadają wymagania na określonym poziomie:

wykraczające – celujące, pełne – bardzo dobre, rozszerzone – dobre, podstawowe – dostateczne, konieczne – dopuszczające, niewystarczające – niedostateczne.

9. Ocenę niewystarczającą otrzymuje uczeń, który:

     1) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym w danej klasie,

    2) ma braki w wiadomościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy na tym poziomie,

     3) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

10. Na wniosek nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców może zastąpić oceny ikoniczne (przyjęte symbole) ocenami cyfrowymi: 6 – celujący, 5 – bardzo dobry, 4 – dobry, 3 – dostateczny, 2 – dopuszczający, 1 – niedostateczny.

 

§ 46

Klasy IV – VI szkoły podstawowej

1. Składnikami stanowiącymi podmiot oceny są:

         1) zakres wiadomości i umiejętności  podstawy programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego,

         2) rozumienie poznanych wiadomości,

         3) umiejętność stosowania wiedzy,

         4) kultura przekazywania wiadomości.

2. Oceny klasyfikacyjne okresowe i końcowe wpisuje się w pełnym brzmieniu.

3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego szczegółowych wymagań ustalania ocen bieżących, klasyfikacyjnych okresowych i końcowych z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi w punkcie 7 oraz 18.

4. Przyjmuje się następującą skalę ocen:

         celujący (6) – cel.

         bardzo dobry (5) – bdb.

         dobry (4) – db.

dostateczny (3) – dst.

dopuszczający (2) – dop.

niedostateczny (1) – ndst.   

5.Ocenę okresową wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, a końcową na podstawie oceny okresowej i ocen cząstkowych  z  II okresu,

6. Oceny z przedmiotu wystawia nauczyciel uczący przedmiotu.

7. Stosuje się następujące ogólne kryteria oceniania:

Ocena

Ocena

wyrażona

słownie

Dopuszczalny

skrót

Ogólne kryteria ustalania ocen

1

2

3

4

 

 

 

Zakres  i  jakość  wiadomości:

doskonałe opanowanie podstawy programowej; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

 

 

 

Rozumienie materiału :

Zgodnie z nauką rozumienie uogól- nień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk bez jakiejkol -

wiek ingerencji z zewnątrz.

6

celujący

cel.

Posługiwanie się i operowanie na- bytymi wiadomościami:

Samodzielne i sprawne posługiwa- nie się wiedzą dla celów teoretycz- nych  i  praktycznych.

 

 

 

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią nau- kową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres  i  jakość wiadomości:

Wyczerpujące opanowanie całego materiału nauczania (koniec roku lub okresu) powiązane wiadomości w logiczny układ.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

bardzo dobry

 

 

 

 

bdb

Rozumienie materiału :

Właściwe  rozumienie  uogólnień                   i  związków  między  nimi  oraz  wy- jaśnianie zjawisk bez ingerencji nau- czyciela.

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Posługiwanie się i operowanie na- bytymi wiadomościami:

Umiejętne wykorzystanie wiadomo- ci w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

 

 

 

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią na- ukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami  po- szczególnych przedmiotów naucza- nia.

 

 

 

Zakres i jakość wypowiedzi:

Opanowanie materiału programowe- go; wiadomości powiązane związka- mi  logicznymi.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

dobry

 

 

 

 

db

Rozumienie materiału:

Poprawne rozumienie uogólnień                i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk inspirowane przez  nauczyciela.

 

 

 

Posługiwanie się i operowanie naby- tymi wiadomościami:

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela.

 

 

 

Kultura przekazywania wiadomości:

Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany.

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Zakres i jakość wiadomości:

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.

 

 

 

Rozumienie materiału:

Dość poprawne rozumienie podsta- wowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą na- uczyciela.

 

 

 

 

3

 

 

 

 

dostateczny

 

 

 

 

dst.

Posługiwanie się i operowanie na- bytymi wiadomościami:

Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.

 

 

 

Kultura przekazywania wiadomości:

Niewielkie i nieliczne błędy, wia- domości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

dopuszczający

 

 

 

 

dop.

Zakres i jakość wiadomości:

Nieznajomość nawet podstawowego materiału programowego, wiadomo- ci luźno zestawione.

 

 

 

Rozumienie materiału naukowego:

Brak rozumienia podstawowych uogólnień i umiejętność wyjaśniania zjawisk.

 

 

 

Posługiwanie się i operowanie naby- tymi  wiadomościami:

Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Kultura przekazywania wiadomości:

Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu.

 

 

 

Zakres i jakość wiadomości:

Rażący brak wiadomości progra- mowych i jedności logicznej między wiadomościami.

 

 

 

 

Rozumienie materiału naukowego:

Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

 

 

 

 

1

 

 

 

niedostateczny

 

 

 

ndst.

Posługiwanie się i operowanie na- bytymi wiadomościami:

Zupełny brak umiejętności stoso- wania wiedzy.

 

 

 

 

Kultura przekazywania wiadomości:

Bardzo liczne błędy, rażąco nie- poprawny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim.

 

             

 

8. Przy ustalaniu ocen bieżących nie dopuszcza się stosowania plusów  i minusów.

9. Ocenę okresową ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych - obowiązkowych i nadobowiązkowych,. za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć.

10. Okresowa i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania powinna   uwzględniać w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych  

    osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

11. Uwagi ogólne dla wychowawców brane przy ustalaniu oceny  zachowania uczniów:

1) oceny z przedmiotów nauczania nie mają wpływu na ocenę  zachowania,

2) przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca zobowiązany jest do zebrania informacji o uczniu od nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów klasy,

3) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy,

4) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, wyjątkiem jest ocena wzorowa, którą zatwierdza rada pedagogiczna,

5) w wyjątkowych sytuacjach związanych z naruszeniem praw ucznia oraz zasad regulaminów obowiązujących w placówce, rada pedagogiczna zwołana na wniosek dyrektora szkoły, analizując zaistniałą sytuację, w głosowaniu jawnym może obniżyć ocenę zachowania.

12. Rada pedagogiczna mocą uchwały, może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował trybu przewidzianego w niniejszym systemie oceniania.

13. Wychowawca klasy ustalający okresową i końcową ocenę zachowania ucznia ma obowiązek na żądanie przekazać jego rodzicom uzasadnienie tej oceny.

 

14.Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

wzorowe,

bardzo dobre,

dobre,

poprawne,

nieodpowiednie,

naganne.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według kryteriów przewidzianych dla śródrocznej oceny zachowania.

16.W sześciostopniowej skali ocen zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra.

17. W klasach  I - III  szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową i umieszczona jest na okresowym (końcowym) świadectwie opisowym.

18.Ustala się następujące kryteria oceny zachowania uczniów od  klasy czwartej wzwyż uwzględniając punktową skalę ocen:

 

 

 

 

 

 

Ocena

zachowania

Ocenę otrzymuje uczeń, który:

 

 

wzorowe (wz)

1.  Spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej                         i  ponadto:

2.  Wzorowo wypełnia obowiązki szkolne.

3.  Rozwija samodzielnie swoje zainteresowania                       i  uzdolnienia.

4.  Czynnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

5.  Godnie reprezentuje szkołę w środowisku (udział  w uroczystościach szkolnych, pracach na rzecz szkoły i środowiska itp.).

6.  Bierze udział w olimpiadach, konkursach i za- wodach.

7.  Uczęszcza na zajęcia przynajmniej jednego z kół zainteresowań.

8.  Jest koleżeński i bezinteresownie pomaga koleżankom i kolegom w nauce.

9.  Uwzględniając punktową skalę ocen z zachowania uczeń powinien uzyskać w ciągu semestru 230 pkt.    i więcej.

bardzo dobre

(bdb)

1.  Spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej.

2.  Nie spełnia przynajmniej  jednego z kryteriów ustalonych dla oceny wzorowej.

3.  Uwzględniając punktową skalę ocen zachowania uczeń powinien uzyskać w ciągu semestru 190 – 229 pkt.

dobre (db)

1. Dobrze wypełnia obowiązki szkolne, dba o mienie

    szkolne i prywatne.

2. Jest uczciwy, sumienny - dobrze wywiązuje się

    z podjętych zadań.,

3. Nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa.

4. Jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,

5. Ucznia obowiązuje poszanowanie symboli

    narodowych i szkolnych.

6. Zachowuje się kulturalnie wobec nauczycieli,

    pracowników szkoły i kolegów.

7. Nie spóźnia się na lekcje i usprawiedliwia

    nieobecność w szkole.

8. Dba o swój wygląd zewnętrzny i stosowny ubiór

    podczas uroczystości szkolnych.

9. Uczeń powinien uzyskać 189 – 150 pkt.

                                      Aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą                           

                                     i dobrą uczeń spełnia wszystkie warunki regulaminu.

poprawne

(pop)

1.  Nie spełnia przynajmniej jednego z kryteriów ustalonych dla oceny dobrej.

2.  Nie usprawiedliwia nieobecności na zajęciach               w wyznaczonym terminie.

3. Uwzględniając punktową skalę ocen zachowania uczeń powinien uzyskać od 149 do 110 pkt.

nieodpowiednie

(ndp)

1.  Łamie kryteria oceny dobrej.

2.  Bierze udział w bójkach na terenie szkoły lub jest ich inicjatorem.

3.  Nie usprawiedliwia nieobecności do 12 godzin                w semestrze.

4. Uwzględniając punktową skalę ocen zachowania uczeń powinien uzyskać od 109 do 70 pkt.

naganne

(ngn)

1.  Łamie kryteria oceny dobrej.

2.  Nie uczęszcza na zajęcia, wagaruje.

3.  Nie usprawiedliwia nieobecności powyżej 12 godzin w semestrze.

4.  Swym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów.

5.  Jest inicjatorem bójek, wymuszania i kradzieży, na terenie szkoły.

6.     Dopuszcza się czynów podlegających kodeksowi karnemu.

 

7.  Stosowane uwagi i działania wykonawcze osób dorosłych nie odnoszą pozytywnego skutku

8.  Uwzględniając punktową skalę ocen zachowania uczeń uzyskuje 69 punktów i mniej.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Punktowa skala ocen zachowania:

OCENA ZACHOWANIA

LICZBA  PUNKTÓW

wzorowe

 

bardzo dobre

 

dobre

 

poprawne

 

nieodpowiednie

 

naganne

230 pkt. i więcej

 

  229 – 190  pkt.

 

189 – 150  pkt.

 

149 – 110  pkt.

 

109 – 70  pkt.

 

Poniżej 69 pkt.

20.Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje 100 punktów, jako  bazę wyjściową.

21.W ciągu okresu uczeń ma możliwość uzbierania większej ilości punktów, może też stracić punkty.

22.Dodatkowe punkty uczeń może otrzymać za:

      1) udział w pracach społecznych lub innych akcjach organizowanych przez klasę lub szkołę -  5 p.

2) udział w konkursie szkolnym lub zawodach sportowych - 5 p.

3) udział w konkursie międzyszkolnym lub zawodach sportowych - 10p.

4) praca w kole zainteresowań - 5 p.

5) praca w samorządzie klasowym - 5 p.

6) praca w samorządzie szkolnym - 10 p.

7) udział w przygotowaniu uroczystości klasowej - 5 p.

8) udział w przygotowaniu uroczystości szkolnej - 10 p.

9) udział w przygotowaniu apelu - 5 p.

10) wykonanie gazetki klasowej lub szkolnej - 5 p.

11) praca w bibliotece szkolnej - 5 p.

23.Punkty ujemne uczeń może otrzymać za:

     1) spóźnienie się na lekcje - 5 p.

2) niewłaściwe zachowanie się na lekcji - 5 p.

3) niszczenie sprzętu  i mienia szkolnego oraz prywatnego - 10 p.

4) używanie wulgarnych słów - 10 p.

5) zaśmiecanie budynku szkolnego, boiska, autobusu  itp. - 5 p.

6) przebywanie podczas przerwy w miejscach niedozwolonych - 5 p.

7) dokuczanie innym dzieciom – 10 -25 p.

8) brak stroju galowego na uroczystości szkolnej - 5 p.

9) używanie telefonu komórkowego podczas zajęć – 5 p.

10) nagrywanie i fotografowanie na terenie szkoły – 5 p.

11) niegrzeczne odnoszenie się do dzieci i dorosłych w szkole – 5 - 10 p.

12) bójkę na terenie szkoły - 10 p.

13) kradzież i inne czyny  podlegające Kodeksowi Karnemu - 25 p.

14) palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków - 25 p.

24.     Ocena końcowa ustalona jest w sposób taki sam jak ocena z przedmiotu. Pod uwagę bierzemy ocenę  uzyskaną w I i II okresie danego roku szkolnego. O wystawieniu oceny wzorowej i nagannej ostateczną decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna.

25.Jeżeli w wyniku klasyfikacji okresowej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu określa formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków.

O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel pisemnie informuje wychowawcę ucznia, rodziców i dyrektora szkoły.

26. Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów:

        1)  Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca   roku szkolnego.

        2) Za kartkówkę uznaje się niezapowiedzianą formę odpowiedzi, nieprzekraczającej 20 minut i obejmującą materiał z 3 ostatnich tematów.

        3) Sprawdziany, testy, prace klasowe - w zależności od specyfiki przedmiotu.

        4) Sprawdzian (praca klasowa) - przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. Jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym.

27. Klasy I - III  szkoły podstawowej:

1) częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I - III ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów,

2) sprawdziany pisemne są zapowiadane z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem,

3) poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu błędów, podaniu poprawnej odpowiedzi i zakończone jest komentarzem nauczyciela.

28. Klasy od IV wzwyż:

1) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów,

2) jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą grupą, to powinien to uczynić w terminie  dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu;

3) poprawa prac klasowych jest dobrowolna; uczeń pisze ją tylko raz,

4) w ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie 2 sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący  przeprowadzanie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym jego temat z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 2 sprawdzianów,

5) nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzone,

6) na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego),

7) nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:

a)  celujący

   100%

b)  bardzo dobry

  99 % -  90 %

c)  dobry

   89 %  -  75 %

d)  dostateczny

   74 %  -  50 %

e)  dopuszczający

   49 %  -  35 %

f)  niedostateczny

   poniżej  35 %.

29. Każdy sprawdzian powinien zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej  90 % punktów przewidzianych w sprawdzanie. Jeżeli uczeń otrzyma mniej niż 90 %  punktów i wykona zadanie dodatkowe, uzyskuje ocenę o jeden stopień wyższą.

30.  Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.

31. Ustala się następującą ilość ocen dla przedmiotów realizowanych

 w wymiarze tygodniowym:

1) jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny,

2) dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny,

3) trzy godziny tygodniowo - minimum pięć ocen,

4) cztery i więcej godzin tygodniowo - minimum sześć ocen.

32. Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności takie jak: odpowiedzi ustne, testy, kartkówki, sprawdziany, prace

       klasowe, praca na lekcji (aktywność), praca domowa - ocena następuje na podstawie samodzielnej pracy.

33. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny w formie ustalonej przez nauczyciela :

1) w przypadku uzyskania w takiej sytuacji oceny niższej uczeń pozostaje przy ocenie wyższej,

2) w uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe powtórne stworzenie warunków do realizacji danego wymagania, nauczyciel może odmówić uczniowi prawa poprawienia uzyskanej oceny.

34. Brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

35. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

36. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który jest laureatem konkursów przedmiotowych

37. Wskazane jest propagowanie wśród  uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).

38. Ocena klasyfikacyjna nie musi być ustalana jako średnia z ocen bieżących.

39. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu okresu szkolnego. Częstotliwość oceniania ucznia zależy w dużej mierze od specyfiki przedmiotu. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, informatyka  i wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne całogodzinne wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym.

40. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

41. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Wniosek w tej sprawie składa uczeń, jego rodzice lub wychowawca klasy do dyrektora szkoły.

42.Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

43. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

44. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i na zasadach przewidzianych dla egzaminu poprawkowego w poniższych terminach: 

1) egzamin klasyfikacyjny za I okres przeprowadza się w terminie 2 miesięcy od daty posiedzenia klasyfikacyjnego,

b) egzamin klasyfikacyjny końcowy przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych,

45. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

46. Uczeń, który w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych otrzymał jedną ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy.

47. Zmiany w szkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

48. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela pisemnej informacji  o odmiennych zasadach oceniania, odrębnie dla każdej klasy.

 

 

 

 

 

 

 

X 

CELE I ZADANIA

ODDZIAŁU   PRZEDSZKOLNEGO

 

 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza pełni funkcję opiekuńczą, wychowawcą i kształcącą, zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych  do ich potrzeb rozwojowych.

 

§ 47

 

1.     Odział przedszkolny realizuje następujące cele:

 

1)     wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

 

2)     umożliwia kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych  im w życiu codziennych sytuacjach i w dalszej pracy,

 

3)     buduje systemu wartości, w tym wychowuje dzieci tak, żeby lepiej

                   orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 

4)     kształtuje u dzieci odporności emocjonalnej konieczne do racjonalnego 

radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i  porażek;

 

5)     rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych  relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 

6)     stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce  

       dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i    intelektualnych;

 

 

7)     troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcając do

        uczestnictwa  w zabawach i grach sportowych;

 

 

8)     buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i 

technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń           w sposób zrozumiały  dla innych;

 

 

9)     wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 

10)kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny,   grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

 

11) zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie

                     ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtuje te

                     wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele  te    realizowane  we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

 

2.  Dzieci należy wspomagać, wychowywać i kształcić  w następujących obszarach:

 

1)  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 2) Dziecko kończące oddział przedszkolny i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

a)    obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

b)   przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się 

    współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie   dorosłych;

c) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje

przewidywać skutki swoich zachowań;

d)  wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom,    które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

3)Umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania;     

           wie, komu można podawać takie informacje.

 

3. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych 

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

       1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i  sprząta po sobie;

3) samodzielnie korzysta z toalety;

4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na

   zgubienie lub kradzież;

5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

 4. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;     

mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji,

2) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi

o ważnych sprawach;

3)  w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

 

5. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności

manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu:   

  to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

 

6. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie,  że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest

    dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

7. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można  otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 

8. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)  wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie,

   przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką,   gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

 

9. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe;     

 chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

3)  tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych

  przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

4)  w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 

10. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami  i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu

elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

 

11. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,   budzenie zainteresowań technicznych.

      Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;

2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;

3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie

   domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

 

12. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu   zagrożeń.

      Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla  poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

 

13. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

      Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

2)    wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,

bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

3)  potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

 

14. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

      Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na  palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami

   porządkowymi;

4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów

w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

6)  zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

 

15. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1)  potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i

  zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

4)  interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

6)  układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

7)  rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

 

 

16. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

      Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

2)  zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

4)  nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej);

5)   wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

17. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu  przeznacza się na zabawę (w tym czasie  

 dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)  pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

18. Ramowy plan dnia w przedszkolu przedstawia się następująco:

          800-805 – schodzenie się dzieci do przedszkola,

          805-850 – czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do

                        wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie,

                        zabawy ruchowe i integrujące,

          850-900 – czynności higieniczno – porządkowe,

          900-930 – śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie

                         nawyków higieniczno – kulturalnych, pełnienie dyżurów,

          930-940 – czynności higieniczno – porządkowe,

          940-1000 – przygotowanie do zajęć dydaktycznych,

          1000-1100 – zajęcia dydaktyczne różnego typu, realizowane według wybranego

                            programu wychowania przedszkolnego,

          1100-1115 – czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do wyjścia na

                            świeże powietrze,

          1115-1215 – przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery,

                            zabawy badawcze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,

          1215-1245 – zabawy dowolne w kącikach tematycznych, organizowanie zajęć

                            dodatkowych, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne

                            zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne,

 

          1245-1300 – sprzątanie sali,

                  1300 – koniec zajęć, odbiór dzieci przez rodziców.

 

 18. Nauczyciela oddziału przedszkolnego  prowadzi obserwację pedagogiczną mającą  na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

19. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej  przeprowadza się analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2)  nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu

wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

3)  pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

20. W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej.       Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

 

§ 48

Nauczyciel oddziału przedszkolnego

 

21. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciel oddziału przedszkolnego:

1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

2)  informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

22. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół

podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

 

 

§ 49

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego

 

23. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci sześcioletnie i pięcioletnie.

 

24. Oddział przedszkolny funkcjonuje w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

25. Sposób rekrutacji:

1) zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się w miesiącu marcu,

2) weryfikacja obowiązku przygotowania wychowania  przedszkolnego przez dziecko sześcioletnie odbywa się w oparciu o wykaz otrzymany z Biura Ewidencji Ludności przy UMiG Ślesin.

3) informacja o rekrutacji dziecka do oddziału przedszkolnego odbywa się poprzez ogłoszenia zamieszczone na tablicy informacyjnej, na zebraniach z rodzicami, a sytuacjach wyjątkowych drogą telefoniczną.

4) dziecko zostaje przyjęte do oddziału przedszkolnego na pisemny wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów.

5) w wyznaczonym dniu nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi wywiad środowiskowy z rodzicem i dzieckiem i na tej podstawie uzupełnia Kartę Dziecka Sześcioletniego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS:

Z dn. 12.10.2009 roku dotyczący monitoringu:

Instalacja kamer wizyjnych w szkołach jest możliwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z dnia 26 września 1997r.).

Monitoring w szkole ma zapobiegać patologiom wśród dzieci, pozwala na szybszą reakcję w przypadku używania siły w kontaktach między uczniami. Kamery zamontowane w szkole nie rejestrują głosu.

1.     Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających

          na terenie szkoły.

2.     Ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów.

3.     Wyjaśnienie sytuacji konfliktowych.

4.     Ustalenie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenie mienia, kradzieże

          itp.).

5.     Ograniczenie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i

           niepożądanych.

6.     Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

1.     Szkoła Podstawowa w Wąsoszach posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.

2.     Rejestratory wraz z monitorami znajdują się w pomieszczeniu Dyrektora szkoły.

3.     Zapisy monitoringu są zapisywane na nośniku zewnętrznym bezobsługowo w terminie 7 dni po czym zostaje zapisany kolejny dzień.

4.     Zapis z monitoringu może być odtwarzany rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora szkoły i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

5.     Zapis monitoringu udostępniany jest rodzicom/opiekunom wyłącznie w sytuacjach bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ucznia.

6.     Wymaga się zgody dyrektora szkoły na udostępnienie monitoringu nauczycielom.

7.     Nagrania mogą być udostępnione policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

8.     Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

9.     W sprawach monitoringu ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

 

ANEKS

Z dnia 10.05.2011 roku dotyczący pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487).

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor, udziela się jej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom, pomocy tej udzielają: nauczyciele, wychowawcy, specjaliści: psycholog, pedagog.

Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspakajania, w tym:

w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

w klasach I – III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

ucznia,

rodzica ucznia,

nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzacego zajęcia z uczniem,

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Zespół do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi:

składa się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

Zespół tworzy dyrektor niezwłocznie po:

otrzymaniu orzeczenia lub opinii z PPP,

przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną,

ma wyznaczonego przez dyrektora koordynatora, jedna osoba może być koordynować pracę kilku zespołów,

ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególnie uzdolnienia,

określa zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne ucznia, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii PPP,

przekazuje dyrektorowi zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz przedstawia ją dyrektorowi po każdym spotkaniu,

opracowuje dla ucznia plan działań wspierających,

dokonuje wielopoziomowej oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

odbywa spotkania:

w miarę potrzeb,

spotkania zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu,

w spotkaniach mogą uczestniczyć rodzice, których o terminie spotkania informuje dyrektor,

w spotkaniu może uczestniczyć specjalista z poradni – na wniosek dyrektora, lekarz, psycholog – na wniosek rodzica,

 

Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawnieni spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

 

 

 

 

 

 

 

X 

Program  wychowawczy

 

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;

aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem

to znaczy, ażeby  również

umiał&